Vansudska naplata

U metodologiji upravljanja potraživanjima polazimo od opšte kategorizacije potraživanja i klijenata/kupaca koji svoje obaveze ne izmiruju u definisanim rokovima.


Tako smo formirali kategorije prema kojima se primjenjuju različite metode za naplatu:

„Soft" metoda - Klijenti/kupci  koji kasne sa plaćanjem

 1. Besplatna analiza naplativosti;
 2. Klijentima se nude opcije za naplatu vlastitih potraživanja koja se usmjeravaju na izmirenje duga;
 3. Predlaže se potpisivanje LRC Sporazuma o plaćanju na Advokatskom memorandumu. Potvrda  iznosa potraživanja i produženje roka zastare. Definisanje rokova i načina izmirenja potraživanja;
 4. Asistent naplate vrši konstantan monitoring poštivanja dogovorenih procedura i rokova i predlaže rješenja za ubrzanje izmirenja ukupnog iznosa predmetnog potraživanja;

„Hard" metoda - "Problematični" Klijenti/kupci  

 1. Centralni registar dugovanja - Opomena pred evidentiranje duga;
 2. Slanje notifikacije o registraciji duga ostalim dobavljačima koji su provjeravali dužnika. Mogućnost nastupanja sankcije trenutno;
 3. Opomena pred tužbu na advokatskom memorandumu sa navedenim dodatnim troškovima i obračunatom kamatom na iznos predmetnog dugovanja;
 4. Proslijeđivanje predmeta u Pravnu službu sa prijedlogom za pokretanje sudskog postupka za naplatu.


Grupna naplata – Veliki broj predmeta

 1. Vlastito softversko rješenje - Call centar i slanje do 2000  opomena na dnevnom nivou;
 2. Jasne procedure u skladu sa svjetskim standardima posredovanja u naplati potraživanja;
 3. Desetogodišnja saradnja sa finansijskim institucijama, telekom i kablovskim  operaterima i ostalim kompanijama.


Prednosti:

 1. Radimo na principu „Nema naplate – Nema troškova",  dogovorenu proviziju plaćate po uplati sredstava na Vaš račun;
 2. Besplatna analiza naplativosti- Uvid u platežne mogućnosti dužnika;
 3. Sistem ranog upozorenja – Naši klijenti sa manjim pragom tolerancije, koii pokreću postupke naplate u ranoj fazi potraživanja, signaliziraju prve promjene u poslovanju Vaših klijenata;
 4. Uključivanjem LRC-a kao posrednika – treće strane, ubrzava se proces naplate;
 5. Uposleni LRC fokusirani na naplatu Vaših potraživanja cjelokupno radno vrijeme;
 6. Svaki predmet ima svog referenta koji Vas sedmično izvještava o najnovijem stanju Vašeg predmeta;