Godišnji paušal za pružanje pravne podrške


 

Godišnji paušal za pružanje pravne podrške

Godišnji paušal za pružanja pravne pomoći je potpuno novi, jedinstveni projekat kojim želimo svim firmama u BiH omogućiti da koriste usluge pravnika, advokata i advokatskih timova u cilju uspješnijeg poslovanja.

Na raspolaganju Vam je naša pravna služba, 11 advokatskih kancelarija sa više od 80 advokata i pripravnika koji Vam pružaju pravnu pomoć i zastupaju pred mjesno nadležnim sudovima u cijeloj BiH.

 

Godišnji paušal pružanjepravne podrške obuhvata:

 

 • Zastupanje u privrednim sporovima na teritoriji cijele BiH (sastav tužbe, periodično slanje urgencija, prisustvo na min. 2 ročišta, pribavljanje klauzule, sastav prijedloga za izvršenje i slanje svih ostalih potrebnih podnesaka za adekvatno provođenje postupka);
 • Praćenje i primjena aktuelne sudske prakse za efikasno vođenje postupaka; 
 • Pravni savjeti iz oblasti privrednog prava;
 • Asistencija za uspješno upravljanje potraživanjima;
 • Pokretanje izvršenja na osnovu mjenice i aktiviranje mjenice;
 • Monitoring statusa transakcijskih računa;
 • Praćenje postupaka stečaja/likvidacija za pokrenute sudske postupke; 
 • Zastupanje u žalbenim postupcima vezanim za javne nabavke;
 • Pretraga i analiza istorije tuženog u bazi podataka ranije pokrenutih postupaka;
 • Analiza i izvještaji o poslovanju tuženog;
 • Analiza dokazne dokumentacije;
 • Dostava aktuelnih otvorenih postupaka stečaja/likvidacija za pravne subjekte u BiH.

Značajno smanjenje i racionalizacija troškova

 • Advokatskih usluga / radnji;
 • Naknada za zastupanje pred sudovima koji su geografski udaljeni od Vašeg sjedišta (putni troškovi, dnevnice, naknade za odsustvo i sl. );
 • Angažmana vlastitih uposlenika i internih resursa za radnje koje prethode pokretanju sudskih postupaka;
 • Poštarine i obrade dokumentacije;
 • Plaćanje dogovorene provizije isključivo po uspješno okončanom postupku. 
Podijeli na: