Obavezan položen pravosudni ispit
Imovinskopravni zahtjevi čija vrijednost prelazi 50 000 KM

U cilju što efikasnijeg poslovanja i vođenja sudskih postupaka potrebno je što ažurnije pratiti zakonsku legislativu. 

Tako LRC pravna služba i ovog puta donosi pojašnjenja koja se konkretno odnose na izmjene Zakona o parničnom postupku FBIH. Naime jedna interesantna novost odnosi se na punomoćnike koji su u ime stranke ovlašteni poduzimati pravne radnje u toku parničnog postupka. Izmjene zakon au ovom kontekstu predviđaju sljedeće: za sve imovinskopravne zahtjeve čija vrijednost prelazi 50 000 KM pravno lice mora angažovati osobu koja ima položen pravosudni ispit.


Izvod iz Zakona o parničnom postupku:

Član 301a.  
Ako u parnicama o imovinskopravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi iznos 50.000 konvertibilnih maraka, punomoćnici pravnih lica mogu biti samo osobe koje imaju položen pravosudni ispit.  

Šta konkretno za privrednike znače izmjene Zakona?

Svako pravno lice da bi se na sudu moglo pojaviti sa ovom visinom tužbenog zahtjeva mora imati uposlenika sa položenim pravosudnim ispitom ili angažovati advokata. Kad se uzme u obzir da postoji vrlo mali broj firmi koji ima uposlenike ovakvog profila to praktično znači da svako pravno lice mora angažovati advokata u ovakvim situacijama gdje svaka advokatska radnja po tarifi iznosi 836 KM plus pdv.
LRC svojim klijentima nudi zastupanje i u sporovima velike vrijednosti bez plaćanja advokatskih troškova.


Podijeli na: